Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice.

Wersja do druku drukuj

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 199 z późn. zmianami) oraz art. 39, art. 40 i art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ornontowice Uchwały Nr XIII/101/15 z dnia 28 października 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice oraz informuję o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice dla terenów:

  • przy ul. Orzeskiej,
  • przy ul. Zwycięstwa, Bankowej,
  • przy ul. Działkowej,
  • przy ul. Klasztornej,
  • przy ul. Dworcowej,
  • przy ul. Skośnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego postępowania w terminie do 18 grudnia 2015 roku. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26a, w Biurze Obsługi Stron (pokój 111). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ornontowice.

Druk wniosku dostępny jest w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (pok. nr 113) oraz do pobrania na stronach internetowych www.ornontowice.pl oraz www.bip.ornontowice.p  

Załączniki:
Adobe Acrobat Document obwieszczenie o przystapieniu do zmiany planu_1.pdf

dodano 2015-11-25 08:51:39 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót