Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 DODATKI MIESZKANIOWE

Strona główna » Pomoc społeczna » DODATKI MIESZKANIOWE
Wersja do druku drukuj

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

W GOPS osobą odpowiedzialną za sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi jest Pani Teresa Gendarz.
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje  osobom, które spełniają wymagane kryteria dotyczące m.in. wysokości dochodów i powierzchni mieszkania.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (np. na podstawie umowy użyczenia)
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania, czyli powierzchni, jaka przypada na określoną liczbę członków rodziny. Normatywna powierzchnia, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może przekraczać:

 • 35m² - dla 1 osoby
 • 40m² - dla 2 osób
 • 45m² - dla 3 osób
 • 55m² - dla 4 osób
 • 65m² - dla 5 osób
 • 70m² - dla 6 osób

Jeżeli w lokalu mieszka więcej osób, to dla każdej kolejnej powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m². Jeżeli natomiast w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - wówczas powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m².

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% lub
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia  w sprawie posiadanych:

-          ruchomości i nieruchomości,

-          zasobów pieniężnych.

    Odmowa złożenia oświadczenie stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

ODMOWA   PRZYZMANIA   DODATKU    MIESZKANIOWEGO

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik GOPS – u ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego ) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nie przyznany.

ZAPAMIĘTAJ !!!

Dodatek mieszkaniowy przysługuje uprawnionym osobom wówczas, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego (liczony na podstawie dochodu z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek) nie przekracza kwoty 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (najniższa emerytura wynosi od 01.03.2012r. 799,18,18 zł brutto). Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury, liczonej w dniu wydania decyzji.

Dochody
Za dochód liczony do dodatku mieszkaniowego uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz otrzymywanego dodatku mieszkaniowego.

Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Do deklaracji o wysokości dochodów wymagane jest dołączenie oryginałów dokumentów, które poświadczają wskazane dochody. W przypadku osób pracujących jest to zaświadczenie o dochodach brutto, a dla emerytów i rencistów - aktualna decyzja ZUS i odcinki renty lub emerytury.

WAŻNE !!! Część danych we wniosku musi potwierdzić swoim podpisem zarządca domu; adres zamieszkania, dane zarządcy, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, instalację gazu przewodowego i łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku

( art. 7 ust. 2 ).

U W A G A
OSOBA, KTÓRA OTRZYMAŁA DODATEK MIESZKANIOWY NA PODSTAWIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH, MUSI SIĘ LICZYĆ Z KONIECZNOŚCIĄ ZWROTU NIENALEŻNIE POBRANEJ KWOTY W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI. ORGAN PRZYZNAJĄCY DODATEK MOŻE PRZEPROWADZIĆ WYWIAD ŚRODOWISKOWY W CELU STWIERDZENIA, CZY DOCHODY WYKAZANE W ZŁOŻONEJ DEKLARACJI SĄ PRAWDZIWE.

 

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK ?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej Wójt Gminy. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy,  licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu w którym wniosek został złożony. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. W lokalach, w których brak: instalacji doprowadzającej energię cieplną do celów ogrzewania, instalacji ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego otrzymują ryczałt, który również przekazywany jest na konto zarządcy. Właściciele domów jednorodzinnych lub najemcy lokali w mieszkaniach prywatnych otrzymują dodatek wraz z ryczałtem na własne konto bankowe.

GDZIE  MOŻNA  ODWOŁAĆ  SIĘ  OD  DECYZJI  W  SPRAWIE  PRZYZNANIA  DODATKU?

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć ( za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Wójta Gminy Ornontowice ) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym przypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

DODATKI ENERGETYCZNE »

dodano 2014-02-26 16:08:10 przez

  « Powrót