Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wersja do druku drukuj

Obecnie na terenie Gminy Ornontowice działa Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Wójta Gminy w składzie:
1) Bożena Kubica– zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ornontowicach;
2) Sabina Mendel – Kierownik Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej i Terapeutycznej w Ornontowicach;
3) Monika Orłowska – Przybyła - zastępca Dyrektora Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach;
4) Izabela Lindner – Pedagog Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach;
5) Barbara Szczuka –Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach;
6) Andrzej Powała – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ornontowicach;
7) Małgorzata Siedlecka – kurator zawodowy Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie;
8) Krzysztof Midziałek –Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu;
9) Irena Jabłonka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach;
10) Joanna Bieniek – zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Akty prawne na podstawie których Zespół Interdyscyplinarny działa i funkcjonuje:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

opracował: Joanna Bieniek
dodano 2014-07-15 12:01:06 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót