Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Logo Gminy Ornontowice

Wersja do druku drukuj

 

Uchwała Nr LX/519/10 Rady Gminy Ornontowice z dnia 03.11.2010 r.

w sprawie: ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Ornontowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., z późn. Zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 123, poz.  1353 z 2001r.)

 Rada Gminy Ornontowice uchwala

§1

 Ustanawia się znak graficzny zwany dalej logo, który jest podstawą wizualnej identyfikacji Gminy Ornontowice.

§2

 Opis logo i logotypu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 §3

Zasady korzystania z logo stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 §4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

 §5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Word Document Załącznik nr 1.doc do uchwaly_1.doc
Word Document Załącznik nr 2.doc do uchwaly.doc logo_1.doc
Adobe Acrobat Document System wizualizacji logotypu Gminy Ornontowice_1.pdf

dodano 2014-01-16 09:32:50 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót