Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2011 roku

Wersja do druku drukuj

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI W 2011 ROKU

  Uchwalony 20 grudnia 2010r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2011 zakładał realizację inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco aktualizowany w oparciu o dokonywane zmiany w budżecie. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówno projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależności od wartości zadania. W trakcie 2011 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

LP.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Okres realizacji

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

I. INWESTYCJE

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul.Dworcowej i Marzankowice w Ornontowicach

Wyk. kan. deszcz. PVC 400- 447,0 m; PVC 300 - 60m i 11stud. D=1200 mm, D=1000mm - 3szt., kan. sanit.PVC 200mm- 2310,5 m, 48 przył. PVC160 dł.228,0m 78 studz. Ø425 mm, Ø1000 -78 szt. Przepomp. ścieków-1

01.07.2010

08.08.2011

2.

Budowa wodociągu przy ul.Dworcowej i Marzankowice

Wykonanie rur. PE110 – 2 003m, przyłączy PE40 dł. 805,0 m – 45 kpl

01.07.2010

11.05.2011

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej            

Wykonanie kanalizacji sanitarnej PVC - 1406,0mb; PVC 160 - 509,0mb; rurociąg PE 75 -695,0mb; Przepompownia ścieków fi 1500/4000; przyłącza - 29 szt., długość przyłączy - 184,0mb

03.02.2011

08.08.2011

4.

Remont ciągu drogi powiatowej ul.Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego

Wykonanie nowej nawierzchni ul. Dworcowej wraz z budową chodnika, zatok autobusowych oraz oświetlenia ulicznego. Długość drogi 800m; 14 słupów oświetleniowych wraz z 28 oprawami świetlnymi (SGS 70 i 150W)

21.03.2011

30.09.2011

5.

Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki

Wykonanie oznakowania tras rowerowych, montaż 5 wiat postojowych oraz punktów przystankowych wraz z mapami oraz elementami małej architektury 

21.02.2011

30.09.2011

6.

Wykonanie częściowej modernizacji i rozbudowy oświetlenia w Ornontowicach

Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Dworcowej (SGS 150W). Montaż słupa oświetleniowego przy ul. Marzankowice (SGS 150W). Przedłużenie sieci oświetleniowej przy ul. Polnej – Dworcowej. Budowa oświetlenia zewnętrznego obok boiska sportowego Orlik przy ul. Okrężnej

02.12.2011

23.12.2011

7.

Budowa oświetlenia ul. Grabowej

Budowa 4 słupów oświetleniowych SAL-4,5 OW S – lampa SON-T 70W

02.12.2011

23.12.2011

8.

Wykonanie barierek na pomoście - Rewitalizacja Parku Gminnego

Wykonanie ok. 37mb barierek na pomoście

26.05.2011

29.07.2011

9.

Wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej oraz chodnika w rejonie zjazdu w kierunku ul. Grabowej

Budowa wjazdów do posesji o powierzchni 78,5m2, ułożenie chodnika o powierzchni 75,64m2, budowa studni Ø1000mm, ułożenie rury Ø160mm = 62mb, kanału oraz studni Ø315mm = 11mb.

24.11.2011

16.12.2011

10.

Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej

Budowa odcinka kan. deszczowej Ø160mm = 46mb, zabudowa studzienki Ø315mm

24.11.2011

09.12.2011

11.

Wykonanie studni kanalizacyjnej deszczowej oraz zabudowy znaków wzbudzanych na azylach w rejonie ul. Kolejowej

Budowa studni 1000mm, zabudowa 2 znaków – strzałek wraz z oświetleniem

24.11.2011

14.12.2011

 

II. ZADANIA PROJEKTOWE

1.

PB-W sieci wodociągowej przy ul.Chudowskiej   

Projektowany wodociąg PE110 - 63mm, ok. 600mb

01.03.2011

28.02.2012

2.

PB-W kanalizacji deszczowej przy ul.Granicznej (z pozwoleniem na budowę wraz z odtworzeniem nawierzchni po istniejącym śladzie (remont)

Dokumentacja odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Kan. deszczowa fi 315mm = 253,3m; fi 400mm = 282,5m; fi 500 = 24,0m. Wymiana nawierzchni drogi 1715m2

01.03.2011

31.08.2011

3.

PB-W oczyszczalni Ornontowice Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d

12.03.2009

30.09.2012

4.

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej

18.06.2009

31.10.2012

5.

Budowa drogi lokalnej do Kolonii Solarnia  - etap III

Dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o dł. 526m i szer. 5m

08.04.2010

31.05.2011

6.

Budowa łącznika Orzeska - Zamkowa wraz z 2 rondami (Opracowanie wniosku na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)

Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania w ramach tzw. specustawy. Budowa łącznika drogowego o dł. 402mb i szer. jezdni 2x3,5m, chodnika o szer. 2m oraz oświetlenia ulicznego

31.05.2010

16.12.2012

7.

Budowa sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie nasypu kolejowego

Dokumentacja sięgacza ul. Zwycięstwa z betonowej kostki brukowej dł. 120 m i szer. 4,5m

12.10.2009

31.08.2011

8.

PB-W ulica Okrężna

Dokumentacja przebudowy ul. Okrężnej z podziałem na II etapy. Etap I droga od dł. 272m wraz z miejscami parkingowymi. Etap II droga od dł. 344m. Kan. deszcz. Fi 315mm = 512,84m. Słupy oświetleniowe z oprawami świetlnymi 70W - 28szt.

28.10.2010

30.10.2011

9.

Budowa budynku ZGKiW

Dokumentacja budowy siedziby ZGKiW przy ul. Słonecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Pow. zabudowy 597,86m2; lubatura 3267,86m3; pow. użytkowa 938,04m2

02.02.2010

30.06.2011

10.

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym.

Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m2; kubatura 1775,49m3; pow. użytkowa 404,47m2

-

-

11.

"Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Ornontowicach

Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego

27.10.2011

04.11.2011

12.

Wykonanie projektu przełożenia sieci  telekomunikacyjnej przy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 4

Dokumentacja przebudowy sieci telekomunikacyjnej

25.03.2010

31.08.2011

 

 

III.    ŚRODKI POZYSKANE

Lp.

Nazwa zadania

Dofinansowanie

Data umowy o dofinansowanie

Koszt zadania

Kwota dofinansowania

Koszt Gminy

% dofinansowania

1.

Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice zad.1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Dworcowej i Marzankowice oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej - zlewnia Ornontowice Płd., podzlewnia K-3, zad. 2.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

25.02.2010

3 385 929,50

     1 836 245,94   

     1 549 683,56   

75% kosztów kwalifikowanych

2.

Remont ciągu drogi powiatowej ul.Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Powiat Mikołowski

26.04.2011

2 134 611,84

     1 574 273,12   

         560 338,72   

50% NPPDL, 12,5% Starostwo Powiatowe w Mikołowie, 11,25% Miasto Mikołów, 26,25% Gmina Ornontowice

3.

Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

11.08.2010

2 161 780,00

     1 756 054,85   

           71 789,36   

81,23% RPO WSL, 18,77% Gminy Powiatu Mikołowskiego

Razem:

      7 682 321,34   

     5 166 573,91   

     2 181 811,64   

 

 

dodano 2012-03-06 09:52:03 przez Spyra Dariusz

  « Powrót