Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Hydrosfera

Wersja do druku drukuj

Hydrografia

Teren Gminy Ornontowice przecięty jest kilkoma dolinami erozyjnymi lokalnych potoków, o kierunku zbliżonym do południowego. Stoki naturalne wytworzonych jarów są przeważnie łagodne, nachylone pod kątem 30 stopni, o różnicy poziomów 3m - 12m. W południowej części terenu Gminy, w strefie połączenia dolin Potoku Ornontowickiego i Leśnego oraz wzdłuż potoku Z Bujakowa, naturalnie wytworzone jary są przeważnie bardzo głęboko wcięte (doliny wciosowe), o wąskich nie wyrównanych i stromych zboczach. W części środkowej Gminy, głębokie wcięcia jarów stopniowo maleją i równocześnie rośnie szerokość dolin. Na północy teren jest już prawie płaski, a nachylenie stoków i głębokość wcięcia dolin są stosunkowo niewielkie.
Jak już wspomniano, na terenie Gminy Ornontowice głównym ciekiem wodnym jest Potok Ornontowicki wraz z dopływami: Potokiem Leśnym i potokiem Od Solarnii wraz z Potokiem Łąkowym i jego dopływem: rowem melioracyjnym O25d. Wzdłuż środkowej części wschodniej granicy Gminy, w swoim górnym biegu, przepływa potok Z Bujakowa. Potoki oddzielone są wododziałami IV i V rzędu, a następnie łączą się i tworzą zlewnię II rzędu rzeki Kłodnicy. W związku z ukształtowaniem terenu, większość cieków powierzchniowych przepływa z południa w kierunku północnym. Potok Ornontowicki i Potok Leśny odwadniają teren z wód opadowych oraz odprowadzają wody deszczowe z drenów melioracyjnych i indywidualnych gospodarstw rolnych. Do Potoku Ornontowickiego odprowadzane są oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych Ornontowice - Południe, a do potoku Od Solarni wyprowadzane są oczyszczone w osadnikach wody deszczowe z Zakładu Głównego KWK „Budryk” S.A. oraz oczyszczone ścieki z zakładowej oczyszczani ścieków Bioblok - Bio.

Hydrogeologia

W obszarze Gminy Ornontowice można wyróżnić następujące piętra wodonośne:
- czwartorzędowe,
- triasowe,
- karbońskie.
Wodonośne piętro czwartorzędowe charakteryzuje jeden poziom wodonośny, którego wodonoścem są piaski i żwiry. Z kolei kompleks wodonośny piasków jest rozdzielony przez gliny na dwa poziomy wodonośne. Czwartorzędowy poziom wodonośny zasilany jest poprzez bezpośrednią infiltrację wód atmosferycznych. W miejscach gdzie wodonośne warstwy piasków lub żwirów są pokryte gliną, zwierciadło wody jest napięte. Poziom ten stanowi źródło zasilania niżej występujących poziomów wodonośnych, w utworach triasu i karbonu. Ma to miejsce w rejonach gdzie przepuszczalne osady czwartorzędu kontaktują się bezpośrednio z przepuszczalnymi utworami triasu lub karbonu.
Poziom triasowy stanowi kompleks zwany kompleksem serii węglanowej triasu. Nadległe utwory stanowią często warstwę izolującą, w wyniku czego wody triasowe znajdują się pod ciśnieniem. Bezpośrednie zasilanie zbiornika triasowego ma miejsce na wychodniach serii węglanowej lub pośrednio poprzez utwory czwartorzędowe.
Utwory karbonu regionu górnośląskiego są słabo wodonośne i zawierają wody zmineralizowane.
Rzeki i powierzchniowe zbiorniki wodne, jak również ujęcia studzienne oraz drenaż górniczy stanowią podstawę drenażu opisanych poziomów.

opracował: UG Ornontowice
dodano 2014-01-16 09:33:44 przez

  « Powrót