Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 POMOC SPOŁECZNA

Strona główna » Pomoc społeczna » POMOC SPOŁECZNA
Wersja do druku drukuj

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Ornontowice realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą, podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawa świadczeń,
 • praca socjalna,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ustawa zawiera w swojej treści następujące zasady jakimi należy się kierować podczas jej realizacji:

 • zasada pomocniczości - art. 2 ust. 1,
 • zasada partnerstwa - art. 2 ust. 2,
 • zasada poszanowania godności człowieka - art. 3 ust. 1. S. Golinowska podkreśla,że świadczenie pomocy powinno odpowiadać potrzebom zainteresowanych i przebiegać w formie nie uwłaczającej godności człowieka,
 • zasada prewencji - zapobiegania - art. 3 ust. 2,
 • zasada integracji - art. 3 ust. 2,
 • zasada zindywidualizowanego działania, ograniczonych możliwości - art. 3 ust. 3,
 • zasada współdziałania, aktywizacji osób i rodzin korzystający z pomocy społecznej - art. 4.

Podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej są:

 • administracja rządowa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty realizujące zadania pomocy społecznej na podstawie zlecenia przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

 

ZADANIA GMINY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:

WŁASNE FAKULTATYWNE

 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

 • przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy rzeczowej,

 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnienia informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

WŁASNE OBOWIĄZKOWE

 • udzielanie posiłku, schronienia, ubrania osobom tego pozbawionym,
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się,
 • udzielenie zasiłku celowego,
 • praca socjalna,
 • udzielanie zasiłku w wyniku zdarzenia losowego,
 • sprawienie pogrzebu,
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników,
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
 • dożywianie dzieci,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy,
 • sporządzanie sprawozdawczości, również w formie elektronicznej.

 

ZLECONE  

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wypłacanie zasiłków stałych,
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • inne zadania wynikające z rządowych programów.

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMY POMOCY »
TRYB UDZIELANIA POMOCY »
KOMU PRZYSŁUGUJE »
PRACOWNICY SOCJALNI »
WZORY WNIOSKÓW »
AKTY PRAWNE »

dodano 2014-02-26 16:04:33 przez

  « Powrót