Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Biosfera

Wersja do druku drukuj


Flora 

 

Zbiorowiska leśne zajmują około 25,0 % terenu Gminy i należą do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Rybnik. Lasy posiadają status ochronnych, ponieważ znajdują się pod oddziaływaniem przemysłu (Lasy i gospodarka, 1996). Lasy Nadleśnictwa Rybnik porastają południowo – zachodnią oraz północno – zachodnią część Gminy.

 

Obszar w północno – zachodniej części porastają lasy o drzewostanie wielogatunkowym, rosnącym na średnio żyznych siedliskach wilgotnych (las mieszany świeży – 49 %, las mieszany wilgotny – 30,7 %), wykazujące znaczne zróżnicowanie przyrodnicze. Drzewostany te rosną w trudnych warunkach, na bardzo płytkich glebach (tab. 12).

 
 

Tab. 12. Skład gatunkowy drzewostanów północno – zachodniej części Gminy Ornontowice

 

Gatunek drzewa

Udział

Brzoza

49 %

Dąb

35 %

Sosna

13 %

Świerk

4 %

Olsza

4 %

 

Dominujące siedliska leśne w tej części przedstawiają się następująco:

 

- las mieszany świeży (LMśw) – 69,3 %
- las mieszany wilgotny (LMw) – 30,7 %

 

Drzewostany są pozostałością po drzewostanach mieszanych, ponieważ pierwotnie teren Gminy przeważającej części porastały gatunki iglaste (świerk). Obecnie około ¾ owierzchni zajmują drzewostany brzozowe (wiek od 20 do 70 lat), część obszaru zajmują młode drzewostany dębowe (wiek od 5 do 45 lat). Przeciętny wiek drzewostanów to 57 lat, zasobność drewna na pniu wynosi 172 m 3/ha, a przeciętny roczny przyrost masy drewna na pniu wynosi 3,04 m 3/ha.

 

Skład gatunkowy drzewostanów południowo - zachodniej części Ornontowic został przedstawiony w tabeli nr 13.

 

Tab. 13. Skład gatunkowy drzewostanów południowo – zachodniej części Gminy Ornontowice

 

Gatunek drzewa

Udział

Sosna

38,8 %

Brzoza

28,4 %

Dąb

14,2 %

Olsza czarna

6,9 %

Świerk

4,7 %

Modrzew

4,2 %

Buk

1 %

Osika

0,8 %

Dąb czerwony

0,6 %

Sosna wejmutka

0,4 %

 

Dominują drzewostany sosnowe, brzozowe i olszowe w wieku od 4 do 109 lat. Średni wiek drzewostanów określany jest na 48 lat. Do siedlisk występujących na tym obszarze należą:

 

- las mieszany wilgotny (LMw) – 89,1 %
- las mieszany świeży (LMśw) – 6,8 %
- bór mieszany wilgotny (BMw) – 1,6 %
- bór mieszany świeży (BMśw) – 2,5 %.

 

Niewielka część obszarów zalesionych na terenie Gminy stanowi własność prywatną. Zbiorowiska leśne tych lasów są zbliżone składem gatunkowym drzewostanów do tych, jakie występują w lasach państwowych.

 

Drzewostany obszaru Gminy ulegają przebudowie. Docelowy skład gospodarczy tych drzewostanów przewidywany jest jako:

 

- las mieszany świeży (LMśw) bukowo – sosnowy,
- las mieszany wilgotny (LMw) dębowo – sosnowy.

 

Do roślinnych zbiorowisk nieleśnych obszaru Gminy Ornontowice należą:

 

- sztuczne zbiorowiska upraw polowych wraz z towarzyszącymi im chwastami,
- sztuczne zbiorowiska terenów zieleni urządzonej,
- półnaturalne zbiorowiska łąk wilgotnych i świeżych,
- zbiorowiska roślinności ruderalnej.

 

Łąki terenu Gminy związane są z dolinami potoków, są to zbiorowiska kadłubowe (zubożałe florystycznie). Zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne wpływają na równowagę ekologiczną, zatrzymują wodę i hamują erozję, pełnią funkcje korytarzy ekologicznych oraz istotną rolę w krajobrazie rolniczo – przemysłowym Gminy.

 

Główne formy użytkowania terenu i zbiorowiska roślinne przedstawiono
w tabeli nr 14.

 
 

Tab. 14. Główne formy użytkowania terenu i zbiorowiska roślinne

 

Pokrycie terenu

Powierzchnia [ha]

Udział

tereny silnie przekształcone, w tym:

301,2801

19,8 %

tereny mieszkaniowe i usługowe

130,3651

8,6 %

tereny mieszkaniowe i komunikacyjne

170,9150

11,3 %

tereny rolne, w tym:

758,8212

49,9 %

grunty orne

545,2245

35,8%

sady i plantacje

67,4437

4,4 %

łąki i pastwiska

146,1530

9,6 %

ogrody działkowe

2,5254

0,2 %

lasy i ekosystemy półnaturalne, w tym:

448,1192

29,5 %

lasy i zalesienia

378,9400

25,0 %

tereny otwarte z roślinnością trawiastą

21,3710

1,4 %

zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej

31,9054

2,1 %

obszary wodne, w tym:

11,6537

0,8 %

Cieki

3,0

0,2 %

jeziora naturalne

0

0 %

sztuczne zbiorniki

8,6537

0,6 %

Razem

1519,8742

100,0 %

 
 

Fauna

 

Wykaz gatunków zwierząt występujących na terenie Gminy Ornontowice przedstawiono w tabeli nr 15. Należy jednak zaznaczyć, że brak jest opracowań o charakterze inwentaryzacyjnym dotyczących fauny Ornontowic.

 

Wśród gatunków płazów i gadów (chronionych) zaobserwowano 9 gatunków tych gromad (tab. 15).

 

W zadrzewieniach i zakrzewieniach śródpolnych, łąkowych, na terenie Zabytkowego Założenia Pałacowo – Parkowego oraz we wnętrzach i na obrzeżach lasów bytuje wiele gatunków ptaków. Spotkać można również gatunki objęte ochroną (tab. 15).

 

Obecność większych zbiorowisk leśnych na południowym – wschodzie i północnym – zachodzie umożliwia docieranie na teren Gminy większej faunie, m.in. lis (Vulpes vulpes), dzik (Sus scrofa), sarna (Capreolus capoelus), jeleń szlachetny (Cervus elaphus) (tab. 15).

 

Tab. 15. Wykaz gatunków zwierząt zaobserwowanych na terenie Gminy Ornontowice

 

Gromada

Gatunek

P Ł A Z Y

Traszka grzbiecista (Triturus cristatus)

Ropucha szara (Bufo bufo)

Żaba trawna (Rana temporaria)

Rzekotka drzewna (Hyla arborea)

G A D Y

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara)

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)

Żmija zygzakowata (Vipera berus)

P T A K I

Dzięcioł mały (Dendrocopos minor)

Dzięcioł duży (Dendrocopos major)

Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

Pustułka (Falco tinnunculus)

Sójka (Garullus glandarius)

Sikora uboga (Parus palustris)

Sikora modra (Parus caeruleus)

Bogatka (Parus major)

Gil (Pyrrhula pyrrhula)

Wrona (Corvus corone)

Kruk (Corvus corax)

Sroka (Pica pica)

Gawron (Corvus frugilegus)

Bocian biały (Ciconia ciconia)

S S A K I

Lis (Vulpes vulpes)

Dzik (Sus scrofa)

Sarna (Capreolus capreolus)

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)

Jeż wschodni (Erinaceus concolor)

Kret (Talpa europea)

Ryjówka aksamitna (Sorex araneus)

Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris)

Zając szarak (Lepus europaeus)

Mysz domowa (Mus musculus)

Mysz polna (Apodemus agrarius)

Nornica ruda (Clethrionomys glareolus)

Kuna leśna (Martes martes)

Kuna domowa (Martes foina)

Łasica łaska (Mustela nivalis)

opracował: UG Ornontowice
dodano 2014-01-16 09:33:57 przez

  « Powrót