Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Materiały pirotechniczne - fajerwerki

Wersja do druku drukuj

Okres świąteczno-noworoczny, tradycyjnie obfituje w uroczystości, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju wyroby pirotechniczne - fajerwerki, których sprzedaż i używanie dozwolone jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w różnych przepisach prawa. Musimy mieć jednak świadomość, że wyroby te zawierają materiały wybuchowe, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska.

MATERIAŁY PIROTECHNICZNE - materiały lub mieszaniny materiałów przewidziane do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu lub dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się egzotermicznej reakcji chemicznej.

PRZEDMIOTY WYBUCHOWE - przedmioty zawierające jeden lub więcej materiałów wybuchowych i materiały pirotechniczne, wyroby pirotechniczne - przedmioty zawierające jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych.

ZAKAZ SPRZEDAŻY NIELETNIM - kto sprzedaje osobom niepełnoletnim wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.).

WYKAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH - na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia stanowi załącznik do rozporządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz. U. Nr 158, poz. 1329).

 INSTRUKCJA STOSOWANIA WYROBU PIROTECHNICZNEGO

Etykiety wyrobów pirotechnicznych muszą zawierać, co najmniej:  
- nazwę określonego typu wyrobu pirotechnicznego,

- nazwę i adres producenta lub nazwę producenta, nazwę i adres importera

- instrukcję obsługi,

- wskazanie roku produkcji wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 3 i 4,

- określenie minimalnej bezpiecznej dla użytkownika odległości użycia tego wyrobu (w uzasadnionych przypadkach),

- określenie ilości materiału pirotechnicznego.

Jeżeli na wyrobie nie ma miejsca na umieszczenie na nim etykiety, informacje umieszcza się na opakowaniu.

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH - dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz.1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

·        wyroby pirotechniczne należy używać tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu – przed kupnem należy sprawdzić czy jest taka w języku polskim,

·        nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar (las, stacje paliw, stodoły, sterty słomy itp.),

·        wyroby pirotechniczne należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci,

·        odpalenie wyrobów pirotechnicznych musi się odbywać z zachowaniem szczególnej ostrożności,

·        nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych wyrobów pirotechnicznych,

·       wyroby pirotechniczne należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i wyłącznie w miejscach gdzie nie będzie to stwarzało zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego.

 

Art. 83 Kodeksu wykroczeń

 

·        § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

·       § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

 Pamiętaj!!!

Nie kupuj petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi.

Nie odpalaj wyrobów pirotechnicznych w miejscach i okolicznościach mogących narazić na niebezpieczeństwo inne osoby.

Nie wolno odpalać fajerwerków i innych wyrobów pirotechnicznych bez nadzoru osoby dorosłej, zawsze należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu.

MATERIAŁY PIROTECHNICZNE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ I SPRZEDAWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.

Źródło: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/urzad/strona106.html 

dodano 2012-12-21 12:00:19 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót